Keen doheem (2019-22)

Dëse Programm ass ronn 30 mol gespillt ginn uechtert Land, tëschen dem Hierscht 2019 an dem Fréijoer 2022.

Mir soen dëse Leit, di eis gehollef a ganz léif ënnerstëtzt hunn, villmools Merci !!!

Kostüm : Anne Bauler, Sylvie Hamus

Berodung : Sara Eden Dance School

Foto : Christophe Meyer

Requisiten: Rita’s Fashion 4 Kids

Affiche : Hanna Karczewska

Technik : Fanfan Chotro, Gil Nieles, Arsène Salvestrin

Organisatioun : Fanfan Chotro, Paul Gette, Robert Kohll, Gil Nieles, Jacques Laures, Arsène Salvestrin (“eisen Ars”, quoi…), a nach vill aaner léif Leit.