Une vie de merde

Dëse Programm ass 12 mol gespillt ginn am ganze Land, tëschen dem Hierscht 2013 an dem Fréijoer 2015.

tri-2-pattes-affiche-all-din-a3-final

Mir soen dëse Leit, di eis gehollef a ganz léif ënnerstëtzt hunn, villmools Merci !!!

Kostüm : Sylvie Hamus

Berodung : Ron Giebels, Clod Thommes

Affiche : Hanna Karczewska

Technik : Fanfan Chotro, Gil Nieles, Arsène Salvestrin

Organisatioun : Fanfan Chotro, Henri Kihn, Nelly Nash, Dennis Nash, Leslie Scherer, Jacques Laures